مقالاتمقالات۵ راه معرفی گربه ی جدید به خانه ی تک گربه ای

۵ راه معرفی گربه ی جدید به خانه ی تک گربه ای

2,802تعداد نمایش:
1399/02/18تاریخ:
مواقعی وجود دارد که ما فکر میکنیم خانه و قلب ما برای پذیرش بیش از یک گربه به اندازه کافی بزرگ است. اینجا راهنمای کمک به راه آمدن گربه ها با یکدیگر و جلوگیری از دعوای آنهاست

گربه ها اولا موجودات قلمروداری هستند و ثانیا موجودات منزوی هستند. این به ما میگوید که گربه ها حضور گربه ی دیگر را تحمل میکنند ، اگر قلمرو آنها در خطر نباشد. اینجا روش سرعت بخشیدن به فرایند اشتراک پذیری آنهاست.
1 به آنها فضای خودشان را بدهید
ابتدا ، یک اتاق فقط برای گربه ی جدید در دو هفته ی اول تعیین کنید . او هم همین را ترجیح میدهد چون گربه ها عموما از محیط جدید متنفرند و از محیط های کوچکتر نفع میبرند تا آنجا را بررسی کنند و احساس امنیت کنند ، حداقل برای هفته ی اول. بعد یک مانع حفاظ کودک نصب کنید اجازه بدهید که گربه ی جدید و قدیمی همدیگر را هر روز به مدت چند دقیقه از پشت مانع بو کنند . اگر گربه ها استرس یا خشونت نشان دادند ، متوقف شوید اما فرایند را روز بعد تکرار کنید
2 بوهای آنها را ترکیب کنید
گربه ها قلمرو خود را با Pheromones نشانه گذاری میکنند که ترشحاتی از غده های کنار بدن و سر آنهاست. شما میتوانید بوی گربه ی جدید را با ترکیب با بوی گربه ی قدیمی بپوشانید. یک راه برای انجام اینکار نوازش و خاراندن گونه ، گردن و گوش های یک گربه با دست و استفاده از همان دست روی گربه ی دیگر است. یا میتوانید با یک دست به هر گربه غذای خشک دهید و بزاق گربه ها را به همدیگر بمالید.
همچنین به گربه ی جدید اجازه بدهید قلمرو گربه ی قدیمی را چند ساعت در هر روز بررسی کند تا بوهای آنها در خانه ترکیب شود. مطمئن شوید گربه ی قدیمی را در جای بسته و امن در طول این مدت نگه دارید
3 مطمئن شوید گربه ی جدید بچه گربه یا از جنس مخالف است
بعضی صاحبان گربه میگویند گربه ی قدیمی پذیرش بیشتری دارند اگر گربه ی جدید بچه گربه یا از جنس مخالف باشد. این به شکلی معنی میدهد ، اما البته ، همه ی گربه ها متفاوتند و با اطمینان نمیتوان گفت چنین چیزی موثر است یا نه.
4 محل خواب و ظرف آب و غذای جدا داشته باشند
برای پیشگیری از دعوای گربه ها بر سر غذا ، آب یا حتی توالت ، شما باید روی ظرف ها و محل خواب جدا سرمایه گذاری کنید. اجازه دهید گربه ی جدید موردی را که در فضای بسته است داشته باشد تا او بوی خود را در آن فضا پخش کند. بعد زمانی که اجازه ی چرخیدن در خانه را داشت ( وقتی مطمئن شدید دیگر با هم دعوا نمیکنند) ظرف ها را در مکان های متفاوت از گربه ی قدیمی قرار دهید.
5 به آنها فرصت بدهید
در آخر ، بیش از اندازه اصرار داریم که به این فرایند فرصت بدهید. بدون شک ، صبر نکردن دلیل اصلی این است که گربه ها برگردانده میشوند یا بیرون انداخته میشوند. بسیاری از خانه های دارای دو گربه (یا بیشتر ) وجود دارند تا ثابت کنند گربه ها میتوانند در یک خانه با هم کنار بیایند ، پس صبر داشته باشید و چون گربه ها در نگاه اول از هم متنفرند تسلیم نشوید